P-IAS तपस्या उपक्रमाची यूपीएससी मुख्य परीक्षेत कमाल

Print Friendly, PDF & Email

तपस्या उपक्रमात आत्तापर्यंत, आपण कला आणि संस्कृती, आधुनिक भारतीय इतिहास आणि स्वतंत्र भारत पूर्ण केले आहे. आज UPSC नागरी सेवेच्या मुख्य परीक्षेत सामान्य अध्ययन १ च्या परीक्षेत वरील विषयांचे जवळपास सर्व प्रश्न पेपरमध्ये आले होते.

आमच्या वेबसाइटवरील फोटोंसह सर्व प्रश्न आणि उत्तरे दर्शवणारी PDF येथे आहे. येथे क्लिक करा

अधिकारी बनण्याच्या या प्रवासात तुम्हाला मार्गदर्शन करताना P-IAS ला विनम्र अभिमान वाटतो. या प्रक्रियेत पुढे राहण्यासाठी आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांना P-IAS तपस्या उपक्रमाचे अनुसरण करण्याची विनंती करतो.

या प्रक्रियेत तुम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी इतर संस्था लाखो रुपये घेत आहेत पण P-IAS तपस्या हा उपक्रम सर्वांसाठी विनामूल्य आहे!! आम्ही या उपक्रमाची रचना अशा प्रकारे केली आहे की प्रत्येक इच्छुक, (जरी तो लातूरमध्ये किंवा जगात कुठेही असला तरी) कोणत्याही अडचणीशिवाय याचे अनुसरण करू शकेल.

आमच्याशी +91 9710071111 वर संपर्क साधा किंवा support@pitambareias.in वर मेल करा

आम्ही तुमच्यासाठी उपलब्धआहोत.

close

Subcribe now
to get Current Affairs,Post & Updates..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here