Current Affairs मराठी 11 November

Print Friendly, PDF & Email

11 नोव्हेंबर 2022

Content  
पुरी जगन्नाथ मंदिर
शिल्लक देयके  
GS 1
भारतीय कला आणि वास्तुकला

पुरी जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ओडिशा

संदर्भमा. राष्ट्रपतींनी मंदिराला भेट दिली

पुरीतील जगन्नाथथ मंदिराला “पांढरा पॅगोडा” असे म्हणतात.

हे मंदिर चार धाम (बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम) यात्रेचा एक भाग आहे जे एखाद्या हिंदूने आपल्या आयुष्यात करणे अपेक्षित आहे.

जेव्हा भारतातील बहुतेक देवता दगड किंवा धातूपासून बनविल्या जातात तेव्हा जगन्नाथथाची मूर्ती लाकडापासून बनविली जाते जी प्रत्येक बारा किंवा एकोणीस वर्षांनी पवित्र वृक्षांचा वापर करून विधीपूर्वक बदलली जाते.

असे मानले जाते की हे मंदिर 12 व्या शतकात पूर्व गंगा राजवंशातील राजा अनतवर्मन चोडगंगा देवाने बांधले होते.

हे मंदिर वार्षिक रथयात्रा किंवा रथोत्सवासाठी प्रसिद्ध आहे, ज्यामध्ये तीन प्रमुख देवता (जगन्नाथथ, बलभद्र आणि सुभद्रा) मोठ्या आणि सुशोभित केलेल्या मंदिराच्या गाड्यांवर ओढल्या जातात.

जगन्नाथथ पुरी मंदिराला ‘यमनिक तीर्थ’ असे म्हणतात, जिथे हिंदू मान्यतेनुसार, पुरीमध्ये भगवान जगन्नाथथाच्या उपस्थितीमुळे ‘यम’ ची शक्ती नष्ट झाली आहे.

मंदिराची वास्तुकला

 • पुरी येथील जगन्नाथथाचे मंदिर हे भारतातील प्रमुख हिंदू मंदिरांपैकी एक आहे.
 • मंदिर कलिंग स्थापत्य शैलीमध्ये बांधले गेले आहे, पंचरथ (पाच रथ) प्रकारात दोन अनुरथ, दोन कोनक आणि एक रथ यांचा समावेश आहे. जगन्नाथथ मंदिर हे एक पंचरथ आहे ज्यामध्ये सुसज्ज पगास आहेत. पगांच्या गोटात कोरलेले ‘गजसिंह’ (हत्ती सिंह), ‘झांपसिंह’ (उडी मारणारे सिंह) देखील व्यवस्थित बसवले आहेत.
 • परिपूर्ण पंचरथ मंदिर नगारा-रेखा मंदिरात विकसित झाले.
 • लिंगराज मंदिर आणि या प्रकारातील इतर मंदिरांच्या तुलनेत हे मंदिर एका उंच व्यासपीठावर बांधले गेले आहे.
 • कलिंगण मंदिर स्थापत्यकलेच्या इतिहासातील हे पहिले मंदिर आहे जेथे मुख्य मंदिरासह जगमोहन, भोगमंडप आणि नाट्यमंडप यांसारख्या सर्व कक्ष बांधण्यात आले होते.
 • मुख्य मंदिराच्या तीन बाहेरील बाजूस लघु मंदिरे आहेत.
GS 3
भारतीय अर्थव्यवस्था

देयके शिल्लक

बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स म्हणजे काय?

बद्दल:

 • एखाद्या देशाच्या BoP ची व्याख्या एका विशिष्ट कालावधीत, सामान्यत: एका वर्षात, उर्वरित जगासोबत देशाच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचे पद्धतशीर विधान म्हणून केली जाऊ शकते.

 BoP च्या गणनेची उद्दिष्टे:

 • देशाची आर्थिक आणि आर्थिक स्थिती प्रकट करते.
 • देशाचे चलन मूल्य वाढत आहे की घसरत आहे हे निर्धारित करण्यासाठी सूचक म्हणून वापरले जाऊ शकते.
 • वित्तीय आणि व्यापार धोरणे ठरवण्यासाठी सरकारला मदत करते.
 • देशाच्या इतर देशांसोबतच्या आर्थिक व्यवहारांचे विश्लेषण आणि समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची माहिती प्रदान करते.

 BoP चे घटक:

 • BoP खाती तयार करण्यासाठी, देश आणि उर्वरित जग यांच्यातील आर्थिक व्यवहार या अंतर्गत गटबद्ध केले जातात – चालू खाते, भांडवली खाते आणि त्रुटी आणि चुकणे. हे विदेशी चलन साठ्यातील बदल देखील दर्शवते.
 • चालू खाते: ते दृश्यमान वस्तूंची निर्यात आणि आयात (याला व्यापारी किंवा वस्तू देखील म्हणतात – व्यापार शिल्लक दर्शवते) आणि अदृश्य (याला नॉन-व्यापारी देखील म्हणतात) दर्शविते.

• अदृश्य मध्ये सेवा, हस्तांतरण आणि उत्पन्न समाविष्ट आहे.

o भांडवली खाते: हे देशासाठी भांडवली खर्च आणि उत्पन्न दर्शवते.

• हे एका अर्थव्यवस्थेत खाजगी आणि सार्वजनिक दोन्ही गुंतवणुकीच्या निव्वळ प्रवाहाचा सारांश देते.

• बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ECB), विदेशी थेट गुंतवणूक, विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक, इत्यादी भांडवली खात्याचा एक भाग बनतात.

 • चुका आणि चुकणे: काहीवेळा देयके शिल्लक राहत नाहीत. हे असंतुलन BoP मध्ये त्रुटी आणि चुकांच्या रूपात दर्शविले आहे. हे सर्व आंतरराष्ट्रीय व्यवहार अचूकपणे रेकॉर्ड करण्यात देशाची असमर्थता दर्शवते.
 • परकीय चलन साठ्यातील बदल: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडे असलेल्या परकीय चलन मालमत्तेमध्ये आणि विशेष आहरण अधिकार (SDR) शिलकीतही रिझर्व्हमधील हालचालींचा समावेश होतो.
 • एकूणच BoP खाते अतिरिक्त किंवा तूट असू शकते. जर तूट असेल तर ती परकीय चलन (फॉरेक्स) खात्यातून पैसे घेऊन भरून काढता येते.

• जर परकीय चलन खात्यातील साठा कमी होत असेल तर या परिस्थितीला BoP संकट असे संबोधले जाते.

चालू खात्यातील तूट म्हणजे काय?

 जेव्हा एखादा देश आयात करतो त्या वस्तू आणि सेवांचे एकूण मूल्य ते निर्यात केलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या एकूण मूल्यापेक्षा जास्त असते तेव्हा चालू खात्यातील तूट उद्भवते.

o वस्तूंच्या निर्याती आणि आयातीतील संतुलनास व्यापार संतुलन असे म्हणतात. ट्रेड बॅलन्स हा ‘करंट अकाउंट बॅलन्स’ चा भाग आहे.

2021 च्या आधीच्या अहवालानुसार, उच्च तेलाची आयात, उच्च सोन्याची आयात ही प्रमुख प्रेरक शक्ती आहे, ज्यामुळे CAD वाढतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here